تفاوت پروازهای چارتر با پروازهای سیستمی چیست ؟

پرواز چارتر به پرواز اجاره شده ای گفته میشود که شرکت اجاره کننده بلیط آن را بفروش می رساند و بعضا غیرقابل استرداد می باشدُ و در ساعات نزدیک به پرواز بلیط آن ارزانتر از نرخ مصوب بفروش می رسد.