درصورت جاماندن از پرواز، چه میزان از مبلغ پرواز بازگردانده می‌شود؟

درصورت بازماندن و نرسیدن به پرواز، اگر پرواز شما چارتر بوده باشد، هیچ مبلغی به‌شما بازگردانده نمی‌شود. اما درصورتی که پرواز سیستمی بوده باشد، مطابق قوانین پرواز مبلغی عودت داده خواهدشد.