مقدار بار مجاز برای حمل چه‌قدر است؟

میزان بار در هر پرواز، طبق قوانین خطوط پروازی مشخص می‌شود.