نرخ کودکان چگونه محاسبه می‌شود؟

کودکان بالای دوسال معادل 75درصد نرخ بزرگ‌سالان و کودکان زیر دوسال معادل 10درصد نرخ بزرگ‌سالان محسوب می‌شوند.